SOLAT 5 WAKTU


ISTIQOMAT

Allahu Akbar..Allahu Akbar..
Asyhadu ala illahaillah
Ayshadu anna muhammadar rasullullah
haiyaalas solah haiyalal falah,Qasqamatis solh Qdqamatis solah
Allahu Akbar..Allahu Akbar..

DOA SELEPAS AZAN

Allahuma rabba hazihid da' watittamah.wassolatil qaimah.ati saiyidina muhamadinil wasilata wa fadhilah.wassyaraffa mi'ad.Rabbigfirli waliwalidaiya(3x)warhamhuma kama rabyani saghira.wasollalahu 'ala saiyidina muhamadiw wa alihi wasahbihi wassallam..

***************************************************************

                      
                           NIAT SOLAT
                                      Usalli fardhas subhi rak'ataini ada-an lillahi ta'ala.
                 
                                                          TAKBIRATUL IHRAM
                                                              ALLAHU AKHBAR
DOA IFTITAH
ALLAHU AKBARU KABIRAW-WALHAMDU LILLAHI KATHIRAW-WASUBHANALLAHI BUKRATAW-WA-ASILA. WAJJAHTU WAJHIA LILLAZI FATARAS SAMA-WATI WAL-ARDHA HANIFAM-MUSLIMAW-WAMA ANA MINAL-MUSYRIKIN. INNAS SOLATI WANUSUKI WAMAHYAYA WAMAMATI LILLAHI RABBIL-'ALAMIN. LA SYARIKALAHU WABIZA-LIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIN.

TA'AWWUDZ
A'UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANIR RAJIIM

AL-FATIHAH
BISMILLLA HIRRAHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIROTHOL LAZIINA AN'AMTA'ALAIHIM QHOIRIL MAGDUUBI 'ALAIHIM WALADDHOLLLLLLINN..

AYAT KAUTSAR
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM.INAAA 'AQ THOINAAA KAL KAU SAR FATHOL
LILIROB BIKAWAN HAR INNNASHAAA NI A KA HU AL ABTAR

RUKU
1) ALLAHU AKHBAR
2)SUBHAANA RABBIYAL AZHIMI WABIHAMDI (3X)


I'TIDAL
SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU

SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA WABIHAMDI(3X)


BANGUN DARI DUA SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR
2) RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA 'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNIISUJUD KEDUA
1) ALLAHU AKHBAR
                                                  2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)

TA'AWWUDZ
                                   A'UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANIR RAJIIM

                                                                            AL-FATIHAH
                                                  BISMILLLA HIRRAHMAN NIRRAHIM.                                                                   ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..


                                                                                   AL-IKLAS
                                                              BISMILLAHIR RAHMANNIR RAHIM.
QUL HUWALLAAHU AHAD.ALLAHUS SAMAD.LAM YALID WALAM YUULAD.WALAM YAQUL LAHUU  KU-FUWAN AHAD

                                                                                        RUKU
                                                                           1) ALLAHU AKHBAR
                                                           2) SUBHAANA RABBIYAL A'ALA(3X)IKTIDAL
SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU


DOA QUNUT
ALLAHUM-MAHDINI FIMAN HADAIT.WA'AFINI FIMAN A'FAIT.WATALLANI FIMAN TAWALLAIT.WABA-RIKLI FIMA A'ATAIT.WAQINI SYARRAMA  QADHAIT.FA-INNAKA TAQDHI,WALA YUQDHA,A'LAIK.WA INNAHU LA-YADZILLU MAWWA LAIT.WA LA YA 'IZZU MAN A'DAIT.TABARAKTA RABBANA WATA A'LAIT.FALAKAL-HAMDU A'LA MA QADHAIT.WA ASTAFIRUKA WA-ATU-BU ILAIK.WASALLALAHU 'ALA-SAIYIDINA MUHAMMADDIN-NABIYIL IMMIYI WA'ALA A-LIHI WASAHBIHI WASALAM.
SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR
                                                  2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)
BANGUN DARI DUA SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR
2) RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA 'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII
SUJUD KEDUA
1) ALLAHU AKHBAR
                                                  2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)


BANGUN DARI SUJUD
1) ALLAHU AKHBAR
2) ATTAHIYATUL MUBARAKATUS-SALAWATUT-TAIYIBATU LILLAH.
ASSALAMU 'ALAIKA AIYUHAN NABIYU WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH.
ASSALAMU 'ALAINA WA 'ALA 'IBADILILLAHIS-SALIHIN.ASY-HADU ALLA ILAHA ILLALAH.
WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAR RASULLULLAH.ALLAHHUMMA SALLI 'ALA MUHAMAD WA 'ALA ALI MUHAMAD.


ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WA BARAKATUH


************************************************************

ZUHUR=Usalli fardhaz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala
ASAR=Usalli fardhaz asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala
ISYAK=Usalli fardhaz 'isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala
                                                                    DOA IFTITAH
ALLAHU AKBARU KABIRAW-WALHAMDU LILLAHI KATHIRAW-WASUBHANALLAHI BUKRATAW-WA-ASILA. WAJJAHTU WAJHIA LILLAZI FATARAS SAMA-WATI WAL-ARDHA HANIFAM-MUSLIMAW-WAMA ANA MINAL-MUSYRIKIN. INNAS SOLATI WANUSUKI WAMAHYAYA WAMAMATI LILLAHI RABBIL-'ALAMIN. LA SYARIKALAHU WABIZA-LIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIN.

TA'AWWUDZ
A'UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANIR RAJIIM

AL-FATIHAH
BISMILLLA HIRRAHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..

SURAH AL-FALAQ

BISMILLA HIRRAHMAN NIRRAHIM
QUL-A'UDHU BI RABB IL-FALAQ.MIN SHARRI MA KHALAQ.WA MIN SHARRI QHASIQIN 'IDHA WAQAB.WAR MIN SHARR-IN NAFFATHATI FI-L-'UQAD.WA MIN SHARRI WASIDIN IDHA HASAD


                                                                              RUKU
                                                                 1) ALLAHU AKHBAR
                                                        2)SUBHAANA RABBIYAL AZHIM WABIHAMDI (3X)                                                                      I'TIDAL
                           SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU


                                                              SUJUD PERTAMA
                                                             1) ALLAHU AKHBAR 
                                               2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)
                                                                             
                                                                            DUDUK ANTARA DUA SUJUD
RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA 'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII


                                                                                               SUJUD KEDUA
                                               1)ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)
RAKAAT KEDUA
ALLAHU AKHBAR 

AL-FATIHAH
BISMILLLA HIRRHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..

SURAH AN-NAS
BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM.
QUL A'UUDHU BI RABBIN NAAS.ILAAHIN NAAS.MIN SHARRIL WAWAASIL KHANNAS.ALLADHEE YUWASWISU FEE SUDUURIN NAAS.MINAL JIN NATI WA NAAS.

RUKUK

1) ALLAHU AKHBAR
2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)I'TIDAL
SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU


SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)
DUDUK ANTARA DUA SUJUD
ALLAHU AKHBAR
RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA 'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII

SUJUD KEDUA
1)ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)


BANGUN DARI SUJUD
1) ALLAHU AKHBAR
2) ATTAHIYATUL MUBARAKATUS-SALAWATUT-TAIYIBATU LILLAH.
ASSALAMU 'ALAIKA AIYUHAN NABIYU WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH.
ASSALAMU 'ALAINA WA 'ALA 'IBADILILLAHIS-SALIHIN.ASY-HADU ALLA ILAHA ILLALAH.
WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAR RASULLULLAH.ALLAHHUMMA SALLI 'ALA MUHAMAD WA 'ALA ALI MUHAMAD.KAMA BARAKTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA A-LI IBRAHIM.FIL 'A-LAMINA INNAKA HAMIDUN MAJID

RAKAAT KETIGA
ALLAHU AKHBAR


AL-FATIHAH

BISMILLLA HIRRHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..
RUKUK

1) ALLAHU AKHBAR 
2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)


I'TIDAL
SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDUSUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)DUDUK ANTARA DUA SUJUD
1)ALLAHU AKHBAR
2)RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA 'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII


SUJUD KEDUA
1)ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)


RAKAAT KEEMPAT
ALLAHU AKHBAR 

AL-FATIHAH
BISMILLLA HIRRHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..


RUKUK

1) ALLAHU AKHBAR 
2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)
I'TIDAL
SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU


SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)DUDUK ANTARA DUA SUJUD
1) ALLAHU AKHBAR
2) RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA 'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII


SUJUD KEDUA
1) ALLAHU AKHBAR
2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3XDUDUK ANTARA  SUJUD
1) ALLAHU AKHBAR

2) ATTAHIYATUL MUBARAKATUS-SALAWATUT-TAIYIBATU LILLAH.
ASSALAMU 'ALAIKA AIYUHAN NABIYU WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH.
ASSALAMU 'ALAINA WA 'ALA 'IBADILILLAHIS-SALIHIN.ASY-HADU ALLA ILAHA ILLALAH.
WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAR RASULLULLAH.ALLAHHUMMA SALLI 'ALA MUHAMAD WA 'ALA ALI MUHAMAD.                               ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WA BARAKA


              *****************************************************************
NIAT SOLAT

MAGRIB=Usalli fardhaz maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala

ALLAHU AKHBAR 

TA'AWWUDZ
A'UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANIR RAJIIMDOA IFTITAH
ALLAHU AKBARU KABIRAW-WALHAMDU LILLAHI KATHIRAW-WASUBHANALLAHI BUKRATAW-WA-ASILA. WAJJAHTU WAJHIA LILLAZI FATARAS SAMA-WATI WAL-ARDHA HANIFAM-MUSLIMAW-WAMA ANA MINAL-MUSYRIKIN. INNAS SOLATI WANUSUKI WAMAHYAYA WAMAMATI LILLAHI RABBIL-'ALAMIN. LA SYARIKALAHU WABIZA-LIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIN.


AL-FATIHAH
BISMILLLA HIRRHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..

AYAT KAUTSAR
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM.INAAA 'AQ THOINAAA KAL KAU SAR FATHOL
LILIROB BIKAWAN HAR INNNASHAAA NI A KA HU AL ABTARRUKUK

1) ALLAHU AKHBAR 
2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)


I'TIDAL
SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU

SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)DUDUK ANTARA DUA SUJUD
1)ALLAHU AKHBAR
2)RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA 'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII

SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)


                                                               ALLAHU AKHBAR

TA'AWWUDZ
                                   A'UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANIR RAJIIM

AL-FATIHAH
BISMILLLA HIRRAHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..


                                                                             AL-IKLAS
                                                              BISMILLAHIR RAHMANNIR RAHIM.
QUL HUWALLAAHU AHAD.ALLAHUS SAMAD.LAM YALID WALAM YUULAD.WALAM YAQUL LAHUU  KU-FUWAN AHAD

RUKUK
1) ALLAHU AKHBAR 
                                                  2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)I'TIDAL
SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU
SUJUD PERTAMA
1) ALLAHU AKHBAR 
2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)
                                               BANGUN DARI DUA SUJUD PERTAMA
                                                     1) ALLAHU AKHBAR
                                  2) RABBIGHFIRLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA                'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII                                                                    SUJUD KEDUA
                                                               1) ALLAHU AKHBAR
                                                  2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)

                                                                                        DUDUK ANTARA SUJUD
                                                                 1).ALLAHU AKHBAR
                          2) ATTAHIYATUL MUBARAKATUS-SALAWATUT-TAIYIBATU LILLAH.
              ASSALAMU 'ALAIKA AIYUHAN NABIYU WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH.
                ASSALAMU 'ALAINA WA 'ALA 'IBADILILLAHIS-SALIHIN.ASY-HADU ALLA ILAHA                                 ILLALAH.
    WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAR RASULLULLAH.ALLAHHUMMA SALLI 'ALA   MUHAMAD WA 'ALA ALI MUHAMAD.


                                                                       ALLAHU AKHBAR

                                                                         AL-FATIHAH
   BISMILLLA HIRRHMAN NIRRAHIM.ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN.ARRAHMAN NIRRAHIM.MALIKI YAUMIDDIN.IYYAKA NA'KBUDU WAIYYAKA NASTA IN.IHDINASSIRATAL MUSTAQIM.SIRATAL LAZINA AN'AMTA'ALAIHIM MAGDUBI 'ALAIHIM WALADDIN..
                                                                            RUKUK

                                                                 1) ALLAHU AKHBAR 
                                                   2) SUBHANA RABBUYAL AZHIM WABIHAMDI(3X)

                                                                                 I'TIDAL
                                    SAMI 'ALLAAHU  LIMA HAMIDAH.RABAANAA WALAKAL HAMDU                                                                    SUJUD PERTAMA
                                                             1) ALLAHU AKHBAR 
                                                 2)SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)

                                                                                DUDUK ANTARA DUA SUJUD

                                                                                      1) ALLAHU AKHBAR

                2) RABBIGHFITLII,WARHAMNII,,WAJBURNII,WARFA       'NII,WARZUQNII,WAHDINII,WA 'AFINII,WA 'FU' ANNII
                                                                                                     SUJUD KEDUA
                                                                      1) ALLAHU AKHBAR
                                                     2) SUBHANAANA RABBIYAL A'ALA(3X)

DUDUK ANTARA DUA SUJUD
                                                             1).ALLAHU AKHBAR
                 2) ATTAHIYATUL MUBARAKATUS-SALAWATUT-TAIYIBATU LILLAH.
ASSALAMU 'ALAIKA AIYUHAN NABIYU WARRAHMATULLAHI WABARAKATUH.
ASSALAMU 'ALAINA WA 'ALA 'IBADILILLAHIS-SALIHIN.ASY-HADU ALLA ILAHA ILLALAH.
WA ASY-HADU ANNA MUHAMMADAR RASULLULLAH.ALLAHHUMMA SALLI 'ALA MUHAMAD WA 'ALA ALI MUHAMAD.KAMA BARAKTA 'ALA IBRAHIM WA 'ALA A-LI IBRAHIM.FIL 'A-LAMINA INNAKA HAMIDUN MAJID
 ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WA BARAKATUH

*************************************************************************


P/S FROM LYEA:: 
ALHAMDULILLAH...SIAP SUDAH CONTOH2 SOLAT SUBUH..BERHARAP,DENGAN CARA INI DAPAT MEMUDAHKAN UNTUK KITA BELAJAR SOLAT 5 WAKTU.INSYALLAH....BERHARAP,SEMOGA PANDUAN INI AMAT2 BERGUNA KEPADA SESIAPA SAHAJA... ^_^